För att försäkra dig som kund att du tryggt kan handla och äventyra med våra taktält så erbjuder vi på Friluftsoutlet en produktgaranti för alla våra taktält. Om det skulle ha uppstått en skada på din bils tak så täcks detta av vår garanti så länge följande krav uppfylls:

- Den dynamiska maxlasten har inte överstigit den rekommenderade maxvikten

- Den statiska vikten har inte överstigit 4 gånger vikten av den dynamiska maxlasten

Garanti

 • 2 års garanti på hela vårt sortiment.
 • För att åberopa garantin måste inköpsbevis så som t.ex. kvitto medfölja reklamationen.
 • Garantin omfattar inte kostnad för reparation hos annan part om inte det skriftligen avtalats.
 • Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel.
 • Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet.
 • Slitage eller felaktig användning täcks inte av garantin.
 • Vi förbehåller oss rätten att reparera eller byta ut produkten under garantitiden.
 • Garantin gäller inte ojämnheter i kajaken som uppstått p.g.a. förvaring i varma förhållanden.

Reklamation

 • 3 års reklamationsrätt gäller för ursprungligt fel som fanns vid inköpsdatumet av varan.
 • Upptäckt fel måste ske inom skälig tid för att vara giltig. Inom 2 månader anses skäligt.
 • Det är du som kund som har skyldighet att påvisa att eventuella fel fanns vid köpet.
 • Felleverans eller transportskada måste också ske inom ”skälig tid” från att felet upptäcks.
 • Vi rekommenderar därför att du undersöker varan vid mottagandet och anmäler eventuella skador på emballaget direkt till speditören eller utlämningsstället så att det antecknas på frakthandlingarna.

Tvist

 • Tvist gällande tolkning eller tillämpning av ovan villkor ska försöka lösas i överenskommelse.
 • Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.