Garanti

 • 2 års garanti på alla Kajaker.
 • 1 års garanti på alla övriga produkter.
 • För att åberopa garantin måste inköpsbevis så som t.ex. kvitto medfölja reklamationen.
 • Garantin omfattar inte kostnad för reparation hos annan part om inte det skriftligen avtalats.
 • Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel.
 • Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet.
 • Slitage eller felaktig användning täcks inte av garantin.
 • Vi förbehåller oss rätten att reparera eller byta ut produkten under garantitiden.
 • Garantin gäller inte ojämnheter i kajaken som uppstått p.g.a. förvaring i varma förhållanden.

Reklamation

 • 3 års reklamationsrätt gäller för ursprungligt fel som fanns vid inköpsdatumet av varan.
 • Upptäckt fel måste ske inom skälig tid för att vara giltig. Inom 2 månader anses skäligt.
 • Det är du som kund som har skyldighet att påvisa att eventuella fel fanns vid köpet.
 • Felleverans eller transportskada måste också ske inom ”skälig tid” från att felet upptäcks.
 • Vi rekommenderar därför att du undersöker varan vid mottagandet och anmäler eventuella skador på emballaget direkt till speditören eller utlämningsstället så att det antecknas på frakthandlingarna.

Tvist

 • Tvist gällande tolkning eller tillämpning av ovan villkor ska försöka lösas i överenskommelse.
 • Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.